ajax loader

Heparín

Heparín a liečba COVID-19. Jedným z najskorších a najhlbších poznatkov o patofyziológii ochorenia COVID-19 bolo zistenie extrémnej „hyperkoagulácie“, ktorá zistila, že najťažšie chorí pacienti trpia závažnými zápalmi. Nasledujúce štúdie podrobne popisujú vysoký výskyt aj typy zrážacích komplikácií pozorovaných u kriticky chorých pacientov s COVID-19, spolu so štúdiami preukazujúcimi súvislosť medzi antikoagulačnou liečbou a zlepšením prežívania.

Vysoká miera VTE u ťažkých Covid-19

„Prevalencia venózneho tromboembolizmu u pacientov s ťažkou novou pneumóniou s koronavírusmi“

Prevalencia venózneho tromboembolizmu (VTE) u pacientov s ťažkou novou koronavírusovou pneumóniou (NCP) nie je stále známa.

Spätne boli analyzované konvenčné parametre zrážania a výsledky ultrazvuku žíl dolných končatín u pacientov s ťažkým NCP.

Výskyt VTE na jednotke intenzívnej starostlivosti u pacientov s ťažkým NCP je 25% (20/81), čo môže súvisieť so zlou prognózou.

Hladina D-diméru bola dobrým indexom na predpovedanie VTE u pacientov so závažným NCP.

April 9, 2020 | China
High rates of VTE in severe Covid-19
“Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia”
https://doi.org/10.1111/jth.14830

Mt. Sinajská nemocnica: Systémová antikoagulácia zlepšila prežitie

„Asociácia antikoagulácie liečebnej dávky s prežitím v nemocnici u hospitalizovaných pacientov s COVID-19“

May 6, 2020 | USA
Mt. Sinai Hospital: Systemic anticoagulation improved survival
“Association of treatment dose anticoagulation with in-hospital survival among hospitalized patients with COVID-19”
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.05.001

Výskyt VTE v ARDS Covid-19 je 5-násobný oproti non-Covid ARDS

„Vysoké riziko trombózy u pacientov so závažnou infekciou SARS-CoV-2: multicentrická prospektívna kohortná štúdia“

Záver Napriek antikoagulácii sa u vysokého počtu pacientov s ARDS sekundárne k COVID-19 vyvinuli život ohrozujúce trombotické komplikácie. Pravdepodobne by preto mali byť navrhnuté vyššie antikoagulačné ciele ako u bežných kriticky chorých pacientov.

May 4, 2020 | France
VTE incidence in Covid-19 ARDS is 5x that of non-Covid ARDS
“High risk of thrombosis in patients with severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective cohort study”
https://doi.org/10.1007/s00134-020-06062-x

Čínski odborníci odporúčajú úplnú antikoaguláciu pri Covid-19

„Konsenzus čínskych odborníkov o diagnostike a liečbe koagulačnej dysfunkcie pri COVID-19“

Abstrakt: Od decembra 2019 viedol nový typ koronavírusovej choroby (COVID-19) vo Wu-chane k prepuknutiu choroby v celej Číne a vo zvyšku sveta. K dnešnému dňu bolo viac ako 1 260 000 pacientov s COVID-19 s mierou úmrtnosti približne 5,44%. Štúdie preukázali, že koagulačná dysfunkcia je hlavnou príčinou smrti u pacientov s ťažkým priebehom COVID-19. Odborný výbor ľudovej armády oslobodenia pre medicínu kritickej starostlivosti a Čínska spoločnosť pre trombózu a hemostázu preto zoskupili odborníkov z prvej línie epidémie Wuhan, aby sa spojili a vytvorili odborný konsenzus o diagnostike a liečbe koagulačnej dysfunkcie spojenej s ťažkou látkou COVID-19. infekcie. Táto zhoda obsahuje prehľad koagulačnej dysfunkcie súvisiacej s COVID-19, testy na koaguláciu, antikoagulačnú liečbu, substitučnú liečbu, podpornú liečbu a prevenciu. Konsenzus priniesol 18 odporúčaní, ktoré sa používajú na usmernenie klinickej práce.

April 20, 2020 | China
Chinese experts recommend full anti-coagulation in Covid-19
“Chinese expert consensus on diagnosis and treatment of coagulation dysfunction in COVID-19”
https://doi.org/10.1186/s40779-020-00247-7

Denný výskyt VTE rýchlo rastie s časom v nemocnici a súvisí so smrťou

„Výskyt venózneho tromboembolizmu u hospitalizovaných pacientov s COVID ‐ 19“

Pozadie: Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID ‐ 19) môže viesť k aktivácii systémovej koagulácie a trombotickým komplikáciám.

Závery Pozorované riziko VTE v COVID ‐ 19 je vysoké, najmä u pacientov na JIS, čo by malo viesť k vysokej miere klinického podozrenia a nízkej prahovej hodnote pre diagnostické zobrazovanie pri DVT alebo PE. Budúci výskum by sa mal zamerať na optimálne diagnostické a profylaktické stratégie na prevenciu VTE a potenciálne zlepšenie prežitia.

May 5, 2020 | The Netherlands
Daily VTE incidence increases rapidly over time in hospital, associated with death
“Incidence of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID‐19”
https://doi.org/10.1111/jth.14888

Antikoagulácia je spojená so zníženou úmrtnosťou na Covid-19

„Antikoagulačná liečba je spojená so zníženou úmrtnosťou na závažné ochorenie koronavírusmi 2019 s koagulopatiou“

Pozadie: Relatívne vysoká úmrtnosť na závažné koronavírusové ochorenie 2019 (COVID ‐ 19) je znepokojujúca a aplikácia heparínu v COVID ‐ 19 bola odporúčaná určitým konsenzom odborníkov z dôvodu rizika diseminovanej intravaskulárnej koagulácie a venózneho tromboembolizmu. Jeho účinnosť však zostáva overiť.

Závery: Zdá sa, že antikoagulačná liečba hlavne heparínom s nízkou molekulovou hmotnosťou súvisí s lepšou prognózou u ťažkých pacientov s COVID ‐ 19, ktorí spĺňajú kritériá SIC alebo s výrazne zvýšeným D-dimérom.

Náležitosti:

     Liečba liekom na COVID ‐ 19 sa odporúčala liečbou heparínom, jej účinnosť však zostáva overiť.

     U stratifikovaných pacientov sa porovnávala 28-denná úmrtnosť medzi používateľmi heparínu a nepoužívajúcimi.

     28-denná úmrtnosť používateľov heparínu bola nižšia ako u tých, ktorí ich neužívali. U pacientov so skóre SIC ≥ 4 alebo D-dimérom> 3,0 μg / ml.

     Zdá sa, že liečba heparínom súvisí s lepšou prognózou u ťažkých pacientov s COVID ‐ 19 s koagulopatiou.

March 27, 2020 | China
Anticoagulation is associated with decreased mortality in Covid-19
“Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy”
https://doi.org/10.1111/jth.14817

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie užívateľskej prívetivosti. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

Zásady ochrany osobných údajov

Pin It on Pinterest

Shares
Share This